ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกหนองปู่ตา บ้านเหล่าคา หมู่ที่ 9 ฯ

Posted by:

ประกาศ 1

ประกาศ 2

0

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูของแผ่นดิน ของโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ปอพาน โดยท่าน บุญแฝง เถิงบุญ และท่าน ผัน พานไธสง ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

Posted by:

0

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

Posted by:

0

อบต.ปอพาน ออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

Posted by:

0
Page 1 of 12 12345...»