ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกหนองปู่ตา บ้านเหล่าคา หมู่ที่ 9 ฯ

Posted by:

ประกาศ 1

ประกาศ 2

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๗๔-๐๐๑ สายทางบ้านปอพาน หมู่ที่ ๑๔-บ้านกุดน้ำใส กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมถมดินไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน คสล ม.14 (ง

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๗๔-๐๐๓ สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗- ปากทางบ้านขี้เหล็ก ตำบลปอพาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมถมดินไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน คสล ม.7 (ง

0

ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.74-001 สายทางบ้านปอพาน หมู่ที่ 14 ตำบลปอพาน – บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

Posted by:

ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.74-001 สายทางบ้านปอพาน หมู่ที่ 14 ตำบลปอพาน – บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่องรายละเอียดข้อมูลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 74-003 สายบ้านหนองบัวหมู่ที่ 7 ปากทางแยกขี้เหล็กตำบลปอพาน กว้าง 6 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

Posted by:

เรื่องรายละเอียดข้อมูลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 74-003

0

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 คะ่

Posted by:

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 คะ่

ปร 4 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 13

ปร 5 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 13

ปร 6 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 13

ราคากลางก่อสร้างรอ่งระบายน้ำ หมู่ที่ 13

0

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 15

Posted by:

ปร 4 ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 15

ปร 5 ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 15

ปร 6 ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 15

ราคากลางก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 15

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ 14

Posted by:

ปร 4 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14

ปร 5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14

ปร 6 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14

ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14

0
Page 1 of 6 12345...»