ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกหนองปู่ตา บ้านเหล่าคา หมู่ที่ 9 ฯ

Posted by:

ประกาศ 1

ประกาศ 2

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่องรายละเอียดข้อมูลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 74-003 สายบ้านหนองบัวหมู่ที่ 7 ปากทางแยกขี้เหล็กตำบลปอพาน กว้าง 6 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

Posted by:

เรื่องรายละเอียดข้อมูลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 74-003

0

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 คะ่

Posted by:

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 คะ่

ปร 4 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 13

ปร 5 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 13

ปร 6 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 13

ราคากลางก่อสร้างรอ่งระบายน้ำ หมู่ที่ 13

0

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 15

Posted by:

ปร 4 ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 15

ปร 5 ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 15

ปร 6 ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 15

ราคากลางก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 15

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ 14

Posted by:

ปร 4 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14

ปร 5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14

ปร 6 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14

ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14

0

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 11

Posted by:

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 11

ดาวน์โหลดที่นี่ 1

ดาวน์โหลดที่นี่ 2

ดาวน์โหลดที่นี่ 3

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

ดาวน์โหลดที่นี่ 1

ดาวน์โหลดที่นี่ 2

ดาวน์โหลดที่นี่ 3

0

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 4

Posted by:

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 4
ดาวน์โหลดที่นี่ 1

ดาวน์โหลดที่นี่ 2

ดาวน์โหลดที่นี่ 3

0
Page 1 of 2 12