องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
info ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
One Stop Service (OSS)

camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยการนำของท่านบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ณ หนองสาธารณะหนองสิม ...
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ (One Stop Service : OSS)
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพานร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปอพาน ได้จัดกิจกรรมมอบบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 10 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลปอพาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ...
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพานได้ร่วมกับวัดป่าพุทธศิลป์ ได้จัดกิจกรรมโครงการก่อสร้างถนนสายวัฒนธรรมต้นจำปาพันปีสู่นครจำปาศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการปลูกต้นจำปาบริเวณสองฝั่งถนน...
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน...
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายบุญแฝง เถิงบุญ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 061-0294194
นายบุญแฝง เถิงบุญ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 061-0294194
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ปอพาน

สถิติ sitemap
วันนี้ 60
เดือนนี้6,249
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)30,536
ทั้งหมด 140,973


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ