องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ใสสะอาด ปี พ.ศ.2566 และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน นายบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้เปิดโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2566
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอนาเชือก นายบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในการประเมินความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี...
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในการประเมินความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี...
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. ณ หนองสิม หมู่ที่ 2 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยการนำของ นายบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน...
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หนองสิม หมู่ที่ 2 ตำบลปอพาน นายบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน...
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอนาเชือก นายบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน...
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยการนำของ นายบุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้นำผู้บริหาร พนักงานราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายบุญแฝง เถิงบุญ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 061-0294194
นายบุญแฝง เถิงบุญ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 061-0294194

สถิติ sitemap
วันนี้ 2618
เดือนนี้4,732
ทั้งหมด126,238


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
07/02/2566
07/02/2566
การประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กสธ.
03/02/2566
07/02/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กม.
01/02/2566
07/02/2566
แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
กศ.
06/02/2566
06/02/2566
การประชุมให้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
06/02/2566
06/02/2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กม.
06/02/2566
06/02/2566
ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ