messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านปอพาน หมู่ที่ 1 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เพื่อจำหน่าย
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เพื่อจำหน่าย (ครั้งที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนานายสมฤทธิ์ ไกลวงษา ถึง นานางกิ่งโพยม ทุมะลา หมู่ที่ 7 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนานายเคน อุตรัตน์ ถึง นานายโสดา วงษ์ราช หมู่ที่ 10 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนานายคำปุน แพรไธสง ถึง นานายสาคร ด้วงแหวะ หมู่ที่ 9 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เพื่อจำหน่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รูปตัวยู หมู่ที่ 15 สายทางจาก สามแยกบ้านนายสมาน ปะสาวะเท ถึงบ้านนายสุดใจ ไชยโครต poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลพร้อมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดิน เพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) สายทางจากบ้านนายบุญเลิง ขอนสี ถึงโนนดู่ บ้านโนนแร่ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท่อลอด) ลำห้วยหนองผักหลอด จุดที่นานายประเมิน ปุราถานัง บ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านเหล่าค้อสอง หมู่ที่ 16 สายทางจากนานางจินดา บรรยง ถึง นานายชารี ปุราชะโต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รูปตัวยู หมู่ที่ 12 จากบ้านนางยอด มาอุดม ถึง ดอนปู่ตา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตร สายทางจากนานางเลื่อน ปะจันสี ถึงนานายบุญมี ปะตังถาเน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดหลวง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
find_in_page ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น จากนานายสาคร พรมบัวคู บ้านกุดหลวง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลปอพาน ถึง บ้านโนนเกษตร ตำบลหนองเม็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพานพร้อมรั้ว คสล. หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลปอพาน ถึง บ้านโนนเกษตร ตำบลหนองเม็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2 3 4 5