ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง