ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลังผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง