ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง