ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำบอร์ดไม้ปิดประกาศผลนับคะแนนของหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง