ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง