ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของ อบต.ปอพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง