ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง