ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง