ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร (A๔) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอพานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง