ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 6 จากบ้านนายสมนึก วิสาสูง ถึง ไร่นายตง ภูมี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,255 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง