ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึง บ้านนางสาวสังวาล ปะสาวะนัง (ดอนปู่ตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง