ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง