ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๕ สายทางจากสามแยกบ้านนายสมาน ปะสาวะเท ถึงบ้านนายสุดใจ ไชยโคตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง