ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายทางจากบ้านนายสมาน ปุราชะกา ถึง หนองโสกแคนและบ้านนายจัน ทบเทิบ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง