ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๓ สายทางจากบ้านนายประสาท ยมไธสง ถึง บ้านนายคฑายุทธ ปาปะตัง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง