ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) หมู่ที ๒ สายทางจากหนองสิม ถึง ห้วยลำพังชู องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง