ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รูปตัวยู หมูที่ ๑๕ สายทางแยกบ้านนายสมาน ประสาวะเท ถึงบ้านนายสุดใจ ไชยโคตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง