ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากนานายสัมฤทธิ์ ไกลวงษา ถึง นานางกิ่งโพยม ทุมะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง