ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัว หมูที่ ๗ ตำบลปอพาน ถึง บ้านโนนเกษตร ตำบลหนองเม็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)