องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ที่อยู่ 99 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170 โทรศัพท์.043-989057

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
group คณะผู้บริหาร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
โทร : 043989057
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
โทร : 043989057
group ฝ่ายสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group หัวหน้าส่วนราชการ
นายบุญรัตน์ คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
นายบุญรัตน์ คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
นางสาวนงนุช อิ่มเรือง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นางสาวนงนุช อิ่มเรือง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นางสาวนงนุช อิ่มเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนงนุช อิ่มเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุริยา บุดดีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุริยา บุดดีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวปาริชาติ พรูนะพรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวปาริชาติ พรูนะพรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองส่งเสริมการเกษตร
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองส่งเสริมการเกษตร
group สำนักปลัด
นางสาวนงนุช อิ่มเรือง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นางสาวนงนุช อิ่มเรือง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นางสาวศิริรัตน์ บรรยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศิริรัตน์ บรรยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายรัฐกร มะเริงสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายรัฐกร มะเริงสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นิติกร
ว่าง
นิติกร
จ่าเอกสุทัศน์ พลศรีพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าเอกสุทัศน์ พลศรีพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสรรเพชญ ธุระธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายสรรเพชญ ธุระธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายวิชาติ ทุมะลา
ภารโรง(ลูกจ้างประจำ)
นายวิชาติ ทุมะลา
ภารโรง(ลูกจ้างประจำ)
นางสุพร เจริญรักษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสุพร เจริญรักษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายฉัตรชัย อันไชยบุญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายฉัตรชัย อันไชยบุญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายณรงค์ศักดิ์ วงเส
พนักงานขับรถ
นายณรงค์ศักดิ์ วงเส
พนักงานขับรถ
นายเชาวฤทธิ์ ถาพิลา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายเชาวฤทธิ์ ถาพิลา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นางเครือวัน คำรอด
คนครัว
นางเครือวัน คำรอด
คนครัว
group กองคลัง
นางสาวนงนุช อิ่มเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนงนุช อิ่มเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบุษรินทร์ ปินะถา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางบุษรินทร์ ปินะถา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนพวรรณ นาสมตรอง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวนพวรรณ นาสมตรอง
นักวิชาการพัสดุ
นางเทพภวรรณ์ สิ่งไธสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางเทพภวรรณ์ สิ่งไธสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอัจฉรา ปะทะกะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอัจฉรา ปะทะกะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายเกษฎา ปุราชะทำมัง
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นายเกษฎา ปุราชะทำมัง
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นายปฐมพร พรมมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นายปฐมพร พรมมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวกัลยกร รู้แสวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกัลยกร รู้แสวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวทองออน อบมาสุ่ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวทองออน อบมาสุ่ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
นายสุริยา บุดดีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุริยา บุดดีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางกมลพร ยวงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางกมลพร ยวงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
นายดำรงเดช ภพไตร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายดำรงเดช ภพไตร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางวิระดา ปะสาวะกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวิระดา ปะสาวะกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายจิตติพล วงไชยา
นักวิชาการศึกษา
นายจิตติพล วงไชยา
นักวิชาการศึกษา
นางเนตรนภา ปะติเก
ครูรักษาการ หน.ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นางเนตรนภา ปะติเก
ครูรักษาการ หน.ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นางทองมี เวียงแก
ครูรักษาการหน.ศพด.บ้านปอพาน
นางทองมี เวียงแก
ครูรักษาการหน.ศพด.บ้านปอพาน
นางพรธนา ปัดถามา
ครูรักษาการ หน.ศพด.วัดบ้านเหล่าค้อ
นางพรธนา ปัดถามา
ครูรักษาการ หน.ศพด.วัดบ้านเหล่าค้อ
นางเครือวัลย์ ผิวหล่อ
ครูรักษาการ หน.ศพด.วัดบูรพาหนองโน
นางเครือวัลย์ ผิวหล่อ
ครูรักษาการ หน.ศพด.วัดบูรพาหนองโน
นางสาวสุนันทา อันชำนาญ
ครู ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นางสาวสุนันทา อันชำนาญ
ครู ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นางมะลิวรรณ์ ศรีรัตนประชากูล
ครู ศพด.บ้านปอพาน
นางมะลิวรรณ์ ศรีรัตนประชากูล
ครู ศพด.บ้านปอพาน
นางวนิดา ปะตาทะกัง
ครู ศพด.วัดบูรพาหนองโน
นางวนิดา ปะตาทะกัง
ครู ศพด.วัดบูรพาหนองโน
นางคำเหล้า ปะตังเวสา
ครูศพด.วัดบ้านเหล่าค้อ
นางคำเหล้า ปะตังเวสา
ครูศพด.วัดบ้านเหล่าค้อ
นางสุภาพร เทียบคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสุภาพร เทียบคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายโกวิท ไมตรีแพน
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นายโกวิท ไมตรีแพน
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางทิพย์ ธุระธรรม
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
นางทิพย์ ธุระธรรม
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
นายอาทิตย์ ถนนนอก
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
นายอาทิตย์ ถนนนอก
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
นางสุมาลี ไมตรีแพน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
นางสุมาลี ไมตรีแพน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
นายประจักษ์ ปาริโต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นายประจักษ์ ปาริโต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นางสายทอง กังขอนนอก
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบ้านเหล่าค้อ
นางสายทอง กังขอนนอก
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบ้านเหล่าค้อ
นายสุพจน์ ประริวันโต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นายสุพจน์ ประริวันโต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นางสาวธนนันท์ ปะตังถาโต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบูรพาหนองโน
นางสาวธนนันท์ ปะตังถาโต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบูรพาหนองโน
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบูรพาหนองโน
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบูรพาหนองโน
group กองสวัสดิการสังคม
นางสาวปาริชาติ พรูนะพรม
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
นางสาวปาริชาติ พรูนะพรม
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
นายฐานพงษ์ ใยผุย
นักพัฒนาชุมชน
นายฐานพงษ์ ใยผุย
นักพัฒนาชุมชน
นางวารุณี การศรี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางวารุณี การศรี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
group กองส่งเสริมการเกษตร
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองส่งเสริมการเกษตร
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวมนฤดี แดงสีบัว
นักวิชาการเกษตร
นางสาวมนฤดี แดงสีบัว
นักวิชาการเกษตร
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวนพณพิชญ์ ศรีรัตนประชากูล
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวนพณพิชญ์ ศรีรัตนประชากูล
นักวิชาการสาธารณสุข
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,521