messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
group คณะผู้บริหาร
นายบุญแฝง เถิงบุญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
โทร : 061-0294194
นายทวี ปะริวันโต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 062-2139620
นางนิยม สายสุด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 080-7950786
นายฉันทวัช ภูวงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 099-5350428
นายบุญรัตน์ คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
โทร : 097-3285333
นางบัวลอย โยธะบุรี
รอง ปลัด อบต.ปอพาน
โทร : 089-8404129
group ฝ่ายสภา
นายสมพูล ปะตา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
โทร : 081-0618871
นายสุวสันต์ พาบุ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
โทร : 092-5397719
นายพิฑูรย์ บวรจิตทยานนท์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
โทร : 090-9615467
นายสมพูล ปะตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 1
นายพิฑูรย์ บวรจิตทยานน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2
นายสุวสันต์ พาบุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 3
นายสุรัตน์ พรมมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4
นายณัฐวุฒิ ปุราถาเน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 5
นายจำรัส ถนนนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 6
นายพีระ บรรยง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 7
นางทองพิน ปุราถาเน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 8
นายสุวรรณ แพงไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 9
นายพันนา บุบผาเต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 10
นายสมบัติ ใบนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 11
นายสมโภชน์ ปะตาทะยัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 12
นางสาวสุภาวดี ภาชะโน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 13
นายสืบสกุล ไมตรีแพน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 14
นายไพฑูรย์ พิสวาท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 15
นายธีระวัฒน์ บุญทูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 16
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายบุญรัตน์ คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
โทร : 097-3285333
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
โทร : 089-8404129
พันจ่าเอกเมธี เหล่าศรี
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร : 090-9462699
นางดารุณี เพ็ญธิสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-5736625
นายสุริยา บุดดีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 095-2426489
นางกันธิดา ฉลาดล้น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 091-7743700
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 089-8404129
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-8404129
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 089-8404129
group สำนักปลัด
นายบุญรัตน์ คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
นางบัวลอย โยธะบุรี
รอง ปลัด อบต.ปอพาน
พันจ่าเอกเมธี เหล่าศรี
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร : 090-9462699
นางสาวศิริรัตน์ บรรยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศิริลักษณ์ แคนเภา
นักจัดการงานทั่วไป
นายมรุต เลิกนอก
นักทรัพยากรบุคคล
นายมนตรี ธาตุแสง
นิติกร
จ่าเอกสุทัศน์ พลศรีพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสรรเพชญ ธุระธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายวิชาติ ทุมะลา
ภารโรง(ลูกจ้างประจำ)
นางณัฐชยา เรืองเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเชาวฤทธิ์ ถาพิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางเครือวัน คำรอด
คนครัว
นายสันติ สิ่งไธสง
จ้างเหมาบริการ
นางสาวจิณณปภา มีวงศ์
จ้างเหมาบริการ
group กองคลัง
นางดารุณี เพ็ญธิสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบุษรินทร์ ปินะถา
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุ
นางเทพภวรรณ์ สิ่งไธสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอัจฉรา ปะทะกะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายเกษฎา ปุราชะทำมัง
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นายปฐมพร พรมมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวกัลยกร รู้แสวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวทองออน อบมาสุ่ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
นายสุริยา บุดดีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
นางกมลพร ยวงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธีรภัทร อินทร์ถนอม
นายช่างไฟฟ้า
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางวิระดา ปะสาวะกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายดุลยพล ปะวะโก
นักวิชาการศึกษา
นางเนตรนภา ปะติเก
ครูรักษาการ หน.ศพด.วัดอุดรหนองสระ
ว่าง
ครูรักษาการหน.ศพด.บ้านปอพาน
นางพรธนา ปัดถามา
ครูรักษาการ หน.ศพด.วัดบ้านเหล่าค้อ
นางเครือวัลย์ ผิวหล่อ
ครูรักษาการ หน.ศพด.วัดบูรพาหนองโน
นางสาวสุนันทา อันชำนาญ
ครู ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นางมะลิวรรณ์ ศรีรัตนประชากูล
ครู ศพด.บ้านปอพาน

ครู ศพด.วัดบูรพาหนองโน
นางคำเหล้า ปะตังเวสา
ครูศพด.วัดบ้านเหล่าค้อ
นางสุภาพร เทียบคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายโกวิท ไมตรีแพน
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางทิพย์ ธุระธรรม
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
นายอาทิตย์ ถนนนอก
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
นางสุมาลี ไมตรีแพน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
นายประจักษ์ ปาริโต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นายสุพจน์ ประริวันโต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นางสาวธนนันท์ ปะตังถาโต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบูรพาหนองโน
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบูรพาหนองโน
group กองสวัสดิการสังคม
นางกันธิดา ฉลาดล้น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายมงคล มรรครัตน์โส
นักพัฒนาชุมชน
นางวารุณี การศรี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
group กองส่งเสริมการเกษตร
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองส่งเสริมการเกษตร
นายวัชระ ชุบสุวรรณ
นักวิชาการเกษตร
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการแทน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวนพณพิชญ์ ศรีรัตนประชากูล
นักวิชาการสาธารณสุข