องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
group กองช่าง
นายสุริยา บุดดีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
นางกมลพร ยวงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธีรภัทร อินทร์ถนอม
นายช่างไฟฟ้า
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางวิระดา ปะสาวะกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ