messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายบุญรัตน์ คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
โทร : 097-3285333
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
โทร : 089-8404129
พันจ่าเอกเมธี เหล่าศรี
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร : 090-9462699
นางดารุณี เพ็ญธิสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-5736625
นายสุริยา บุดดีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 095-2426489
นางกันธิดา ฉลาดล้น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 091-7743700
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 089-8404129
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-8404129
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 089-8404129