องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ที่อยู่ 99 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170 โทรศัพท์.043-989057

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
group สำนักปลัด
นางสาวนงนุช อิ่มเรือง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นางสาวนงนุช อิ่มเรือง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นางสาวศิริรัตน์ บรรยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศิริรัตน์ บรรยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายรัฐกร มะเริงสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายรัฐกร มะเริงสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นิติกร
ว่าง
นิติกร
จ่าเอกสุทัศน์ พลศรีพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าเอกสุทัศน์ พลศรีพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสรรเพชญ ธุระธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายสรรเพชญ ธุระธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายวิชาติ ทุมะลา
ภารโรง(ลูกจ้างประจำ)
นายวิชาติ ทุมะลา
ภารโรง(ลูกจ้างประจำ)
นางสุพร เจริญรักษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสุพร เจริญรักษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายฉัตรชัย อันไชยบุญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายฉัตรชัย อันไชยบุญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายณรงค์ศักดิ์ วงเส
พนักงานขับรถ
นายณรงค์ศักดิ์ วงเส
พนักงานขับรถ
นายเชาวฤทธิ์ ถาพิลา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายเชาวฤทธิ์ ถาพิลา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นางเครือวัน คำรอด
คนครัว
นางเครือวัน คำรอด
คนครัว
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,519