องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
group สำนักปลัด
นายบุญรัตน์ คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
นางบัวลอย โยธะบุรี
รอง ปลัด อบต.ปอพาน
นางสาวนงนุช อิ่มเรือง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นางสาวศิริรัตน์ บรรยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศิริลักษณ์ แคนเภา
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นายมนตรี ธาตุแสง
นิติกร
จ่าเอกสุทัศน์ พลศรีพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสรรเพชญ ธุระธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายวิชาติ ทุมะลา
ภารโรง(ลูกจ้างประจำ)
(ว่าง)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายณรงค์ศักดิ์ วงเส
พนักงานขับรถ
นายเชาวฤทธิ์ ถาพิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางเครือวัน คำรอด
คนครัว