messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
group สำนักปลัด
นายบุญรัตน์ คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
นางบัวลอย โยธะบุรี
รอง ปลัด อบต.ปอพาน
พันจ่าเอกเมธี เหล่าศรี
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร : 090-9462699
นางสาวศิริรัตน์ บรรยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศิริลักษณ์ แคนเภา
นักจัดการงานทั่วไป
นายมรุต เลิกนอก
นักทรัพยากรบุคคล
นายมนตรี ธาตุแสง
นิติกร
จ่าเอกสุทัศน์ พลศรีพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสรรเพชญ ธุระธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายวิชาติ ทุมะลา
ภารโรง(ลูกจ้างประจำ)
นางณัฐชยา เรืองเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเชาวฤทธิ์ ถาพิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางเครือวัน คำรอด
คนครัว
นายสันติ สิ่งไธสง
จ้างเหมาบริการ
นางสาวจิณณปภา มีวงศ์
จ้างเหมาบริการ