องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
group กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายดุลยพล ปะวะโก
นักวิชาการศึกษา
นางเนตรนภา ปะติเก
ครูรักษาการ หน.ศพด.วัดอุดรหนองสระ
ว่าง
ครูรักษาการหน.ศพด.บ้านปอพาน
นางพรธนา ปัดถามา
ครูรักษาการ หน.ศพด.วัดบ้านเหล่าค้อ
นางเครือวัลย์ ผิวหล่อ
ครูรักษาการ หน.ศพด.วัดบูรพาหนองโน
นางสาวสุนันทา อันชำนาญ
ครู ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นางมะลิวรรณ์ ศรีรัตนประชากูล
ครู ศพด.บ้านปอพาน

ครู ศพด.วัดบูรพาหนองโน
นางคำเหล้า ปะตังเวสา
ครูศพด.วัดบ้านเหล่าค้อ
นางสุภาพร เทียบคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายโกวิท ไมตรีแพน
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางทิพย์ ธุระธรรม
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
นายอาทิตย์ ถนนนอก
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
นางสุมาลี ไมตรีแพน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
นายประจักษ์ ปาริโต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นายสุพจน์ ประริวันโต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นางสาวธนนันท์ ปะตังถาโต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบูรพาหนองโน
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบูรพาหนองโน