องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ที่อยู่ 99 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170 โทรศัพท์.043-989057

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
group กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางบัวลอย โยธะบุรี
รองปลัด อบต. รักษาการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายจิตติพล วงไชยา
นักวิชาการศึกษา
นายจิตติพล วงไชยา
นักวิชาการศึกษา
นางเนตรนภา ปะติเก
ครูรักษาการ หน.ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นางเนตรนภา ปะติเก
ครูรักษาการ หน.ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นางทองมี เวียงแก
ครูรักษาการหน.ศพด.บ้านปอพาน
นางทองมี เวียงแก
ครูรักษาการหน.ศพด.บ้านปอพาน
นางพรธนา ปัดถามา
ครูรักษาการ หน.ศพด.วัดบ้านเหล่าค้อ
นางพรธนา ปัดถามา
ครูรักษาการ หน.ศพด.วัดบ้านเหล่าค้อ
นางเครือวัลย์ ผิวหล่อ
ครูรักษาการ หน.ศพด.วัดบูรพาหนองโน
นางเครือวัลย์ ผิวหล่อ
ครูรักษาการ หน.ศพด.วัดบูรพาหนองโน
นางสาวสุนันทา อันชำนาญ
ครู ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นางสาวสุนันทา อันชำนาญ
ครู ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นางมะลิวรรณ์ ศรีรัตนประชากูล
ครู ศพด.บ้านปอพาน
นางมะลิวรรณ์ ศรีรัตนประชากูล
ครู ศพด.บ้านปอพาน
นางวนิดา ปะตาทะกัง
ครู ศพด.วัดบูรพาหนองโน
นางวนิดา ปะตาทะกัง
ครู ศพด.วัดบูรพาหนองโน
นางคำเหล้า ปะตังเวสา
ครูศพด.วัดบ้านเหล่าค้อ
นางคำเหล้า ปะตังเวสา
ครูศพด.วัดบ้านเหล่าค้อ
นางสุภาพร เทียบคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสุภาพร เทียบคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายโกวิท ไมตรีแพน
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นายโกวิท ไมตรีแพน
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางทิพย์ ธุระธรรม
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
นางทิพย์ ธุระธรรม
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
นายอาทิตย์ ถนนนอก
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
นายอาทิตย์ ถนนนอก
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
นางสุมาลี ไมตรีแพน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
นางสุมาลี ไมตรีแพน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปอพาน
นายประจักษ์ ปาริโต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นายประจักษ์ ปาริโต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นางสายทอง กังขอนนอก
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบ้านเหล่าค้อ
นางสายทอง กังขอนนอก
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบ้านเหล่าค้อ
นายสุพจน์ ประริวันโต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นายสุพจน์ ประริวันโต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดอุดรหนองสระ
นางสาวธนนันท์ ปะตังถาโต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบูรพาหนองโน
นางสาวธนนันท์ ปะตังถาโต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบูรพาหนองโน
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบูรพาหนองโน
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบูรพาหนองโน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,504