messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราที่เก็บและรายละเอัยดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ที่ 555/2566 ลว 6 ตุลาคม พ.ศ.2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน พร้อมรั้ว คสล.รอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
รายงานผลการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากที่นายปัญญา นาควัน บ้านหลุบเปลือย ตำบลปอพาน sta ที่ 2+958 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 713 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,852 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางถมดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
ประกาศงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
1 - 20 (ทั้งหมด 107 รายการ) 1 2 3 4 5 6