องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ที่อยู่ 99 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170 โทรศัพท์.043-989057

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
group ฝ่ายสภา
นายสุวรรณ ปัญโยวัฒน์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
นายสุวรรณ ปัญโยวัฒน์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
นายสุวสันต์ พาบุ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
นายสุวสันต์ พาบุ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
นายบุญรัตน์ คชฤทธิ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
นายบุญรัตน์ คชฤทธิ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
นายสมพูล ปะตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 1
นายสมพูล ปะตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 1
นายสุบรรณ ผ่านจังหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 1
นายสุบรรณ ผ่านจังหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 1
นายเพ็ง ปะสาวะพา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2
นายเพ็ง ปะสาวะพา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2
นายพิฑูรย์ บวรจิตทยานน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2
นายพิฑูรย์ บวรจิตทยานน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2
นางลำไย ปะสาวะเท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 3
นางลำไย ปะสาวะเท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 3
นายสุรัตน์ พรมมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4
นายสุรัตน์ พรมมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4
นายฉันทวัช ภูวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4
นายฉันทวัช ภูวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4
นายสาคร พรมบัวคู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 5
นายสาคร พรมบัวคู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 5
นายอำพร โสตะศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 5
นายอำพร โสตะศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 5
นายจำรัส ถนนนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 6
นายจำรัส ถนนนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 6
นายตง ภูมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 6
นายตง ภูมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 6
นายวัด ผาลารักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 7
นายวัด ผาลารักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 7
ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 7
ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 7
นางจินดารัตน์ ปะทิเก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 8
นางจินดารัตน์ ปะทิเก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 8
นางทองพิน ปุราถาเน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 8
นางทองพิน ปุราถาเน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 8
นายสุวรรณ แพงไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 9
นายสุวรรณ แพงไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 9
นายวรรณรัตน์ วรรณะวิจิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 9
นายวรรณรัตน์ วรรณะวิจิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 9
นางสาวอุบลรัตน์ ตุ้ยไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 10
นางสาวอุบลรัตน์ ตุ้ยไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 10
นายโสดา วงษ์ราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 10
นายโสดา วงษ์ราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 10
นายสมบัติ ใบนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 11
นายสมบัติ ใบนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 11
นางสาวสุทิน ปะตังเวสัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 11
นางสาวสุทิน ปะตังเวสัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 11
นายวิลัย แพงด้วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 12
นายวิลัย แพงด้วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 12
นางสาวอังคณา ภูสะพาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 13
นางสาวอังคณา ภูสะพาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 13
นางดวงจันทร์ ฝักไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 13
นางดวงจันทร์ ฝักไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 13
นายวิรัตน์ แก้วใส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 14
นายวิรัตน์ แก้วใส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 14
นายสง่า ปุยละเทิม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 14
นายสง่า ปุยละเทิม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 14
นายอุทัย ศิริประสาท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 15
นายอุทัย ศิริประสาท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 15
นายพรมมา ปะสาวะเท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 15
นายพรมมา ปะสาวะเท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 15
นายประวิทย์ วรสิงห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 16
นายประวิทย์ วรสิงห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 16
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,461