messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
group ฝ่ายสภา
นายสมพูล ปะตา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
โทร : 081-0618871
นายสุวสันต์ พาบุ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
โทร : 092-5397719
นายพิฑูรย์ บวรจิตทยานนท์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
โทร : 090-9615467
นายสมพูล ปะตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 1
นายพิฑูรย์ บวรจิตทยานน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2
นายสุวสันต์ พาบุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 3
นายสุรัตน์ พรมมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4
นายณัฐวุฒิ ปุราถาเน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 5
นายจำรัส ถนนนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 6
นายพีระ บรรยง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 7
นางทองพิน ปุราถาเน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 8
นายสุวรรณ แพงไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 9
นายพันนา บุบผาเต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 10
นายสมบัติ ใบนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 11
นายสมโภชน์ ปะตาทะยัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 12
นางสาวสุภาวดี ภาชะโน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 13
นายสืบสกุล ไมตรีแพน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 14
นายไพฑูรย์ พิสวาท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 15
นายธีระวัฒน์ บุญทูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 16