messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
group กองคลัง
นางดารุณี เพ็ญธิสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบุษรินทร์ ปินะถา
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุ
นางเทพภวรรณ์ สิ่งไธสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอัจฉรา ปะทะกะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายเกษฎา ปุราชะทำมัง
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นายปฐมพร พรมมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวกัลยกร รู้แสวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวทองออน อบมาสุ่ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ