องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ที่อยู่ 99 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170 โทรศัพท์.043-989057

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.ปอพาน
group กองคลัง
นางสาวนงนุช อิ่มเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนงนุช อิ่มเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบุษรินทร์ ปินะถา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางบุษรินทร์ ปินะถา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนพวรรณ นาสมตรอง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวนพวรรณ นาสมตรอง
นักวิชาการพัสดุ
นางเทพภวรรณ์ สิ่งไธสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางเทพภวรรณ์ สิ่งไธสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอัจฉรา ปะทะกะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอัจฉรา ปะทะกะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายเกษฎา ปุราชะทำมัง
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นายเกษฎา ปุราชะทำมัง
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นายปฐมพร พรมมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นายปฐมพร พรมมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวกัลยกร รู้แสวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกัลยกร รู้แสวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวทองออน อบมาสุ่ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวทองออน อบมาสุ่ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปอพาน
โทร : 043989057
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,499