messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
folder การจัดการองค์ความรู้ (KM)
พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 942858000 | เปิดอ่าน : 40
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 942253200 | เปิดอ่าน : 42
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 785782800 | เปิดอ่าน : 41
พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 294944400 | เปิดอ่าน : 39
สมรรถนะ-นายช่างโยธา(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 26
สมรรถนะ-นิติกร(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 28
สมรรถนะ-นักวิชาการพัสดุ(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 22
สมรรถนะ-นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 33
สมรรถนะ-นักวิชาการเกษตร(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 30
สมรรถนะ-นักวิเคราะห์นโยาบายและแผน(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 35
สมรรถนะ-นักพัฒนาชุมชน(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 38
สมรรถนะ-นักบริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
สมรรถนะ-นักบริหารงานสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
สมรรถนะ-นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 32
สมรรถนะ-นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 38
สมรรถนะ-นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 33
สมรรถนะ-นักทรัพยากรบุคคล(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 26
สมรรถนะ-นักจัดการงานทั่วไป(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 55
สมรรถนะ-นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 24
สมรรถนะ-นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 45
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2