messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัว หมูที่ ๗ ตำบลปอพาน ถึง บ้านโนนเกษตร ตำบลหนองเม็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพานพร้อมรั้ว คสล.หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพานพร้อมรั้ว คสล.หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) บ้านสระใหม่สามัคคี หมูที่ ๑๓ สายทางนานายสมบาน สุกใน ถึง ห้วยบ้านกุดหลวง หมูที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ปอพานกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) บ้านโนนแร่ หมูที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) บ้านปอพาน หมูที่ ๑ สายทางสวนธรรมกตัญญู - คลองอิสานเขียว ตำบล ปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) บ้านหนองโน หมูที่ ๓ สายทางบ้านหนองโน หมูที่ ๓ ถึงบ้านปอพาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed จ้างซ่อมแซมถมมดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางสร้อย วงศ์คำ ถึง ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๙๖.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๖ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ปอพานกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างบุกเบิกถนนดิน หมูที่ 3 สายทางรอบโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพานพร้อมรั้ว คสล.รอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบประปาหมุ๋บ้าน (แบบหอถัง ไฟเบอร์กลาส ๒,๐๐๐ ลบ.ม.) บ้านหนองโน หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพานพร้อมรั้ว คสล.รอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากที่นานายปัญญา นาควัน - บ้านหลุบเปลือย ตำบลปอพาน sta ที่ ๒+๒๔๕ ถึง sta ที่ ๒+๙๕๘ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณมีพิ้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๒ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางถมดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างบุกเบิกถนนดินบดอัดแน่นเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๖ สายทางจากสวนนางหัสดิน นาราษฎร์ ถึงบ้านนางพรพิมล โนนโชติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมลานจอดรถ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างโครงการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์มสิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ และรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างโครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๖ สายทางจากสวนนางหัสดิน นาราษฎร์ ถึง บ้านนางพรพิมล โนนโชติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed จ้างโครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านกุดหลวง หมู่ที่ 5 สายทางจากถนนลาดยาง ถึงไร่นายทองย้อย นาราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๕ สายทางจากสามแยกบ้าน นายสมาน ปะสาวะเท ถึงบ้านนายสุดใจ ไชยโคตร ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิดร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๕ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคา หมูที่ 9 สายทางจากบ้านนายสมาน ปุราชะกา ถึงหนองโสกแคนและบ้านนายจันทร์ ทบเทิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระใหม่สามัคคี หมูที่ ๑๓ สายทางจากบ้านนายประสาท ยมไธสง ถึง บ้านนายคฑายุทธ ปาปะตัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแร่ หมู่ที่ 4 สายทางจากบ้านนางเพ็ง ประสาวะกา ถึง บ้านนายสมจิตร เสียงฉ่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านปอพาน หมูที่ 2 จากหนองสิม ถึงห้วยลำพังชู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายทางจากบ้านนายสมาน ปุราชะกา ถึง หนองโสกแคนและบ้านนายจัน ทบเทิบ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๓ สายทางจากบ้านนายประสาท ยมไธสง ถึง บ้านนายคฑายุทธ ปาปะตัง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) หมู่ที ๒ สายทางจากหนองสิม ถึง ห้วยลำพังชู องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๕ สายทางจากสามแยกบ้านนายสมาน ปะสาวะเท ถึงบ้านนายสุดใจ ไชยโคตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแร่ หมู่ที่ ๔ สายทางจากบ้างนางเพ็ง ประสาวะกา ถึงบ้านนายสมจิตร เสียงฉ่ำ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน หมู่ที่ ๑๒ สายทางจากบ้านนายวิลัย หมื่นไธสง ถึง ที่นานายสามารถ ทุมะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๑๔ สายทางจากบ้านนางฤทธิ์ นาเจริญ ถึงบ้านนายจักรพล พลไชยขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน หมู่ที่ ๖ สายทางจากบ้านนายสมนึก วิสาสูง ถึง ไร่นายตง ภูมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างจ้างเหมารถ ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน พนักงานส่วนตำบล ลุกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) บ้านหลุบเปลือยหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอพาน องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากที่นานายปัญญา นาควัน ถึง บ้านหลุบเปลือย ตำบลปอพาน องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลปอพาน จำนวน 7 หมู่บ้้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร(หินคลุก) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.07 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 441 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวให้เรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 6 ท่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากห้วยวังตาโล้ ถึง บ้านสระใหม่สามัคคี หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลปอพาน จำนวน 3 หมูบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 13 สายทางจากสวนนายตา ปิตาละเต ถึง ที่นานายเฮ้า ปุราถานัง ปริมาณงานขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 654 เมตร หนา 0.05 เมตร ปริมาณงานหินคลุกไม่น้อยกว่า 98 ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 7 สายทางจากสามแยกที่นานาย บุญมี ปริตัง ถึง ที่นานางพุฒ ประทุมศิลา ปริมาณงานขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 654 เมตร หนา 0.05เมตร ปริมาณงานหินคลุกไม่ น้อยกว่า 98 ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 12 สายทางโรงเรียนบ้านเหล่าค้อ ถึง อ่างเก็บน้ำหนองน้ำเกลี้ยง ปริมาณงานขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 654 เมตร หนา 0.05 เมตร ปริมาณงานหินคลุกไม่ น้อยกว่า 98 ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 4 สายทางจากบ้านนายงวย นามสง ถึง ลำห้วยแล้ง ปริมาณงานขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 654 เมตร หนา 0.05 เมตร ปริมาณงานหินคลุกไม่น้อยกว่า 98 ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 11 สายทางจากบ้านนายจรูญ หมื่นไธสง ถึง ห้วยอีสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 3 สายทางจากดอนปู่ตาข้างวัดบรูพาหนองโน ถึง ห้วยหนองขึ้หนู ปริมาณงานขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.05 เมตร ปริมาณงานหินคลุกไม่ น้อยกว่า 98 ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
1 - 50 (ทั้งหมด 118 รายการ) 1 2 3