messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัว หมูที่ ๗ ตำบลปอพาน ถึง บ้านโนนเกษตร ตำบลหนองเม็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพานพร้อมรั้ว คสล.หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพานพร้อมรั้ว คสล.หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพานพร้อมรั้ว คสล.รอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพานพร้อมรั้ว คสล.รอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากที่นานายปัญญา นาควัน - บ้านหลุบเปลือย ตำบลปอพาน sta ที่ ๒+๒๔๕ ถึง sta ที่ ๒+๙๕๘ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณมีพิ้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๒ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางถมดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากที่นานายปัญญา นาควัน ถึง บ้านหลุบเปลือย ตำบลปอพาน องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากห้วยวังตาโล้ ถึง บ้านสระใหม่สามัคคี หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร(หินคลุก) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.07 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 441 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวให้เรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 6 ท่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากแยกทางหลวงชนบท ขก3020 ถึงวัดป่าพุทธศิลป์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,840 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านปอพาน - สวนธรรมกตัญญู ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 15,500 ตารางเมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,325 ลูกบาศก์เมตร พร้อมไหล่ทางถมดินลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 263
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.74-004 สายบ้านสระใหม่สามัคคี หมู่ที่ 13 - บ้านเหล้าค้อ ตำบลปอพาน จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 304
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเมรุบ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ 12 - บ้านเหล่าคา ตำบลปอพาน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดินลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,400 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 329
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ74-001 สายบ้านปอพาน หมู่ที่ 14 - บ้านกุดน้ำใส ตำบลปอพาน กว้าง 5 เมตรยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,225 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 318
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเมรุบ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ 12 - บ้านเหล่าคา ตำบลปอพาน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดินลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,400 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 320
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ74-001 สายบ้านปอพาน หมู่ที่ 14 - บ้านกุดน้ำใส ตำบลปอพาน กว้าง 5 เมตรยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,225 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 321
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.74-002 สายทางบ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 - แยกทางหลวงชนบท ขก.3020 ตำบลปอพาน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางถมดินลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,900 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 365
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปอพาน - โรงผลิตน้ำดื่มทุ่งทอง หมูที่ 1 ตำบลปอพาน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางถมดินลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 305
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1