messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน info ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
ประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
รายงานการประชุมสภา ข้อบัญญัติ (รับแปรญติ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
รายงานประชุมสภา อบต.ปอพาน ข้อบัญญัติ (รับหลักการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
่รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2563 (ภ.ด.ส.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
แต่งตั้งพนักงานเก็บภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตตำบลปอพาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ อบต.ปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
รายงานการประชุมสภา อบต.ปอพาน สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
คำสั่ง อบต.ปอพาน เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายใน อบต.ปอพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
81 - 100 (ทั้งหมด 107 รายการ) 1 2 3 4 5 6